Waarom we wonderen van genezing verwachten

In de Bijbel lezen we hoe Jezus vele zieken genas. Bijvoorbeeld in het Evangelie van Lucas.

Lucas 4: 33 En in de synagoge was iemand met een boze, onreine geest 34 en hij schreeuwde met luider stem: Ha, wat hebt Gij met ons te maken, Jezus van Nazaret? Zijt Gij gekomen om ons te verdelgen? Ik weet wel, wie Gij zijt: de heilige Gods. 35 En Jezus bestrafte hem en zeide: Zwijg stil en vaar uit van hem. En de boze geest wierp hem in het midden neer en voer van hem uit zonder hem enig kwaad te doen. 36 En er kwam verbazing over allen en zij spraken erover tot elkander en zeiden: Wat voor spreken is dit? Want Hij legt met gezag en macht aan de onreine geesten zijn bevelen op en zij varen uit. 37 En er ging een roep van Hem uit naar alle plaatsen in de omtrek. 38 Daarna stond Hij op en ging van de synagoge naar het huis van Simon. De schoonmoeder van Simon nu was bevangen door zware koorts en zij riepen zijn hulp voor haar in. 39 En hij ging aan het hoofdeinde staan en bestrafte de koorts en deze verliet haar. Onmiddellijk stond zij op en diende hen. 40 Toen de zon onderging, brachten allen, die zieken hadden, lijdende aan allerlei kwalen, dezen tot Hem. Hij legde ieder van hen afzonderlijk de handen op en genas hen.

De evangelist Johannes schrijft zelfs dat er nog veel meer is gebeurd dan alleen dat wat in de Bijbel staat.

Johannes 21: 25 Er zijn echter nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft; indien deze een voor een beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven werden, niet kunnen bevatten.

Het is duidelijk dat Jezus Christus tijdens zijn bediening op aarde ontelbare wonderen verrichtte. Maar wie zegt dat deze wonderen ook nog van deze tijd zijn? Dat God nog steeds geneest? Jezus’ belofte aan Zijn discipelen was dat ook zij wonderen en tekenen zouden verrichten in Zijn naam. En zelfs grotere!

Johannes 14: 12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; 13 en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.

Marcus 16:17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, …18…op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

Zo zijn er vele bijbelteksten die gelovigen aansporen om te bidden voor zieken en daarom geloven wij dat iedere gelovige in de naam van Jezus mag vragen om een wonder en ziekten mag bestraffen. Dezelfde Jezus die 2000 jaar geleden persoonlijk mensen genas, doet dat vandaag ook nog. Zoals de bijbel ook benadrukt, is Jezus Christus niet veranderd.

Hebreeën 13:8 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

Daarom nodigen wij iedereen uit die een wonder van God nodig heeft, om naar de samenkomsten te komen en een wonder van God te verwachten.